عطاالله شریفی سه شنبه 4 دی 1397 08:51 ق.ظ نظرات ()

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بهمن 97-98

مهمترین نکته برخلاف تصور خیلی از داوطلبین بدون کنکور دانشگاه که به این باورند که تنها رشته هایبدون کنکور آزاد شامل دانشگاه های آزاد تهران می باشد .

ولی ما در اینمقاله به بررسی تمام دانشگاه های آزاد سراسر کشور که رشته های بدون کنکور دانشگاهآزاد پذیرش دارند می پردازیم .

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مشهد نیمسال دوم 97-98

داوطلبان می توانند در رشته های زیر برایثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مشهد اقدام نمایند .                                                  

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزادمشهد عبارتند از : 

رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی،حسابداری-مالیاتی، حسابداری- دولتی، حسابداری- حسابرسی، فیزیک، شیمی محض، زبان وادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی و آموزش ریاضی، آموزش علوم تجربی، مهندسیتکنولوژی الکترونیک، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر، علمی کاربردی ارتباطتصویری، معماری، آموزش زبان انگلیسی، آموزش دینی و عربی، آموزش و پرورش ابتدایی وکاردانی علمی کاربردی ساختمان- کارهای عمومی ساختمان، علمی کاربردی مکانیک خودرو،معدن- استخراج معدن، علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر، علمی کاربردی گرافیک، علمیکاربردی بهداشت مدارس، تربیت بدنی و ... رشته های جدیدی که برای اولین بار دردانشگاه آزاد ارائه می شوند.                                                                                                       

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور مشهد نیمسال دوم 97-98

متقاضیان ثبت نام رشته های دانشگاه آزاد بدون کنکور خراسان رضوی مشهد می توانند همانند سال های گذشته برای نیمسال اول و نیمسال دوم نسبت به امورثبت نامی اقدام نمایند ثبت نام دانشگاه بدون کنکور مشهد نیمسال اول از نیمه دوممرداد از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام می پذیرد  ثبت نام دانشگاه بدون کنکور مشهد نیمسال دوم نیزاز اواخر آذر از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام می پذیرد که شایانذکر است مهلت زمان ثبت نام دانشگاه بدون کنکور مشهد برای نیمسال اول و دوم قابلتمدید می باشد .

داوطلبان ثبت نام دانشگاه بدون کنکورمشهد می توانند به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزادنسبت به خرید کارت اعتباری ثبت نام اقدام نمایند  متقاضیان می بایست تا زمان اعلام نتایج رمز وشناسه کارت را نزد خود نگه داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند اقدامات لازم رابعمل آورند داوطلبین می توانند در رشته ای که مورد علاقه اشان می باشد در مقطعکاردانی پیوسته و مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی نا پیوسته  بدون کنکور ثبت نام نمایند. 

برای اطلاع از پربازدید ترین مقالات درخت دانش بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کرج

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد نیشابور

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد کرمانشاه

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد همدان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد خوزستان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تبریز بهمن 97

داوطلبان می توانند در رشته های زیر برایثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تبریز اقدام نمایند .                                                  

رشته های بدون کنکور آزادتبریز عبارتند از : رشته های مهندسی اجرایی عمران و معماری و ارتباط تصویری وهنرهای تجسمی – نقاشی و بهداشت مواد غذایی و علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و آموزشزبان انگلیسی و آموزش دینی و عربی و آموزش و پرورش ابتدایی و حسابداری و تربیتدبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی و آمار و مهندسی تکنولوژی الکترونیک و مهندسی آبیاریو مهندسی تولیدات گیاهی و مهندسی تولیدات دامی و مهندسی کشاورزی- علوم و صنایعغذایی و مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی و  مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی و ... رشته های جدیدی که برای اولین بار در دانشگاه آزاد ارائه می شوند.

رشته های بدون کنکور آزاد تبریز

                                                                                

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور تبریز بهمن 97

متقاضیان ثبت نام دانشگاه بدون کنکورتبریز می توانند همانند سال های گذشته برای نیمسال اول و نیمسال دوم نسبت به امورثبت نامی اقدام نمایند ثبت نام دانشگاه بدون کنکور تبریز نیمسال اول از نیمه دوممرداد از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام می پذیرد  ثبت نام دانشگاه بدون کنکور تبریز نیمسال دومنیز از اواخر آذر از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام می پذیرد کهشایان ذکر است مهلت زمان ثبت نام دانشگاه بدون کنکور تبریز برای نیمسال اول و دومقابل تمدید می باشد .

داوطلبان ثبت نام دانشگاهبدون کنکور تبریز می توانند به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرشدانشگاه آزاد نسبت به خرید کارت اعتباری ثبت نام اقدام نمایند  متقاضیان می بایست تا زمان اعلام نتایج رمز وشناسه کارت را نزد خود نگه داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند اقدامات لازم رابعمل آورند داوطلبین می توانند در رشته ای که مورد علاقه اشان می باشد در مقاطعمختلف بدون کنکور ثبت نام نمایند.

برای اطلاع از رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد تهران غرب بر روی لینک آن کلیک نمایید.

رشته های بدون کنکور آزاد تهران غرب

                                                            

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اصفهان بهمن ماه

داوطلبان می توانند در رشته های زیر برایثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد اصفهان اقدام نمایند.                                   

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاداصفهان عبارتند از :

 رشته های آموزش و پرورش ابتدایی و حسابداری و تربیت دبیرتربیت بدنی و علوم ورزشی و مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر و مهندسی تولیداتگیاهی و معماری و مهندسی تکنولوژی الکترونیک و مهندسی تکنولوزی برق- قدرت و مهندسیتکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی و مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو و مهندسیتکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی و مهندسی تکنولوژی کنترل- ابزار دقیق و مهندسیتکنولوژی ساخت و تولید- ماشین ابزار و .....  رشته های جدیدی که برای اولین بار در دانشگاهآزاد ارائه می شوند .                                                                                                                                                                

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور اصفهان بهمن ماه 97

متقاضیان ثبت نام دانشگاه بدون کنکوراصفهان می توانند همانند سال های گذشته برای نیمسال اول و نیمسال دوم نسبت به امورثبت نامی اقدام نمایند ثبت نام دانشگاه بدون کنکور اصفهان نیمسال اول از نیمه دوممرداد از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام می پذیرد  ثبت نام دانشگاه بدون کنکور اصفهان نیمسال دومنیز از اواخر آذر از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام می پذیرد کهشایان ذکر است مهلت زمان ثبت نام دانشگاه بدون کنکور اصفهان برای نیمسال اول و دومقابل تمدید می باشد .

داوطلبان ثبت نام دانشگاهبدون کنکور اصفهان می توانند به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرشدانشگاه آزاد نسبت به خرید کارت اعتباری ثبت نام اقدام نمایند  متقاضیان می بایست تا زمان اعلام نتایج رمز وشناسه کارت را نزد خود نگه داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند اقدامات لازم رابعمل آورند داوطلبین می توانند در رشته ای که مورد علاقه اشان می باشد در مقاطعمختلف بدون کنکور ثبت نام نمایند.

برای اطلاع از رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد مراغه بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.                              

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد شیراز ترم بهمن 97-98

داوطلبان می توانند در رشته های زیر برایثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد شیراز اقدام نمایند .                                               

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزادشیراز عبارتند از : رشته های الکتروتکنیک - تاسیسات الکتریکی و صنایع شیمیایی -صنایع شیمیایی و تربیت بدنی - تربیت بدنی و کودکیاری - مربی کودک و نصب و تعمیرآسانسور و پله برقی و ساختمان - کارهای عمومی ساختمان و الکتزوتکنیک - الکترونیکعمومی و الکتروتکنیک - برق صنعتی و نقشه کشی معماری – معماری و ...... رشته هایجدیدی که برای اولین بار در دانشگاه آزاد ارائه می شوند .                                                                                                                                                                

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور فارس ترم بهمن

متقاضیان ثبت نام دانشگاه بدون کنکوردانشگاه آزاد فارس می توانند همانند سال های گذشته برای نیمسال اول و نیمسال دوم نسبت به امورثبت نامی اقدام نمایند ثبت نام دانشگاه بدون کنکور شیراز نیمسال اول از نیمه دوممرداد از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام می پذیرد  ثبت نام دانشگاه بدون کنکور شیراز نیمسال دومنیز از اواخر آذر از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام می پذیرد کهشایان ذکر است مهلت زمان ثبت نام دانشگاه بدون کنکور شیراز برای نیمسال اول و دومقابل تمدید می باشد .

داوطلبان ثبت نام دانشگاهبدون کنکور شیراز می توانند به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرشدانشگاه آزاد نسبت به خرید کارت اعتباری ثبت نام اقدام نمایند  متقاضیان می بایست تا زمان اعلام نتایج رمز وشناسه کارت را نزد خود نگه داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند اقدامات لازم رابعمل آورند داوطلبین می توانند در رشته ای که مورد علاقه اشان می باشد در مقاطعمختلف  بدون کنکور ثبت نام نمایند.                                           

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد گیلان ورودی بهمن

داوطلبان می توانند در رشته های زیر برایثبت نام رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد گیلان اقدام نمایند .                                               

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزادگیلان عبارتند از:

رشته های علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و آموزش زبان انگلیسی وآموزش دینی و عربی و آموزش و پرورش ابتدایی و حسابداری و تربیت دبیر تربیت بدنی وعلوم ورزشی و آموزش ریاضی و آموزش علوم تجربی و تولید و بهره برداری از گیاهاندارویی و مهندسی اجرایی عمران و معماری و مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر و مدیریتبازرگانی و مهندسی تکنولوژی برق- شبکه های انتقال و توزیع و مهندسی تکنولوژیسیستمهای سخت افزاری رایانه و مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری و مهندسی تکنولوژیآسانسور و بالابرها و مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه و مهندسی تکنولوژیمراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه و  مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوریاطلاعات(آی سی تی)- سیستمهای تحت شبکه و مهندسی تکنولوژی مخابرات- سوییچ و .......... رشته های جدیدی که برای اولین بار در دانشگاه آزاد ارائه می شوند.                                                                                                                                                               

ثبت نام دانشگاه بدون کنکور مازندران

متقاضیان ثبت نام رشته های دانشگاه آزاد بدون کنکور مازندران می توانند همانند سال های گذشته برای نیمسال اول و نیمسال دوم نسبت به امورثبت نامی اقدام نمایند ثبت نام دانشگاه بدون کنکور گیلان نیمسال اول از نیمه دوممرداد از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام می پذیرد  ثبت نام دانشگاه بدون کنکور گیلان نیمسال دومنیز از اواخر آذر از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد انجام می پذیرد کهشایان ذکر است مهلت زمان ثبت نام دانشگاه بدون کنکور گیلان برای نیمسال اول و دومقابل تمدید می باشد .

داوطلبان ثبت نام دانشگاهبدون کنکور آزاد گیلان می توانند به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرشدانشگاه آزاد نسبت به خرید کارت اعتباری ثبت نام اقدام نمایند  متقاضیان می بایست تا زمان اعلام نتایج رمز وشناسه کارت را نزد خود نگه داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند اقدامات لازم رابعمل آورند داوطلبین می توانند در رشته ای که مورد علاقه اشان می باشد در مقاطعمختلف  بدون کنکور ثبت نام نمایند.                                           

مشاوران مجرب مشاوره تحصیلی درختدانش می توانند اطلاعات بیشتر در رابطه با رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سراسرکشور در اختیار شما عزیزان قرار دهند کافیست با شماره گیری 9099072943 بدون گرفتنپیش شماره و از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید و با مشاوران مجرب ما در ارتباطباشید.