عطاالله شریفی دوشنبه 28 آبان 1397 08:25 ق.ظ نظرات ()

انتقالیبا کارنامه محرمانه 97 – 98

در این مقاله سعی بر این داریم که بهسوالات داوطلبانی که در رابطه با ثبت نام انتقالی با کارنامه محرمانه 97 – 98  با مشاوره تحصیلی درخت دانش تماس گرفته اند پاسخدهیم .

 کارنامه محرمانه در واقع معلوم می کند که داوطلبان کنکور سراسری 97 کهمراحل انتخاب رشته را انجام داده اند در یک رشته محل قبول شده اند در چه رشته محلهای دیگری نیز می توانند قبول شوند که در حقیقت بتواند انتقالی بگیرند . انتقالیبا کارنامه محرمانه 97 – 98 می تواند به داوطلب کمک کند تا به یک نتیجه کلی برسدکه  اگردر انتخاب رشته خود در یک کد رشتهقبول شده باشد و از رشته ای که در آن قبول شده است ناراضیست  می تواند از طریق کارنامه محرمانه  ببیند در چه کد رشته محل هایی که درزمان انتخابرشته انتخاب نموده است می تواند پذیرفته شود . داوطلب لازم است ابتدا ارزیابینماید که برای نیمسال دوم مایل است براساس کارنامه محرمانه کنکور ۹۷ اگر رتبه قبولی دانشگاه مقصد را اورده باشد انتقالی بگیرد کهدر صورت موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می تواند برای انتقالی اقدام نماید.

مهلتاستفاده از کارنامه محرمانه

داوطلبان برای دریافت کارنامه محرمانهباید به معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه حضوری داشته باشند که کارنامه محرمانه رابررسی نمایند که دانشگاه ارزیابی نماید درصورتیکه رتبه قبولی دانشگاه مقصد رااورده باشند می توانند اقدام نمایند. اگر بعد از شروع به تحصیل در دانشگاه در رشتهای که پذیرفته شده اید متوجه شوید که از آن رشته متنفرید می توانید با استفاده ازاین مهلتی که دارید با استفاده از کارنامه محرمانه در صورتی که  بتوانیدرتبه قبولی دانشگاه مقصد را بیارید ودانشگاه مبدا ومقصد نیز با درخواست انتقالی موافقت نمایند می توانید از مهلتاستفاده از کارنامه محرمانه برای بهمن ماه برخوردار شوید .

چه زمانیمی توانه از کارنامه محرمانه استفاده کنه

داوطلبان می توانند از اوایل شروع ترمتحصیلی در صورت قبولی در یک کد رشته که در حقیقت شرط اصلی این است که داوطلبانبرای ترم اول در دانشگاه ثبت نام کرده باشند و انتخاب واحد انجام دادهباشند.اما  بنا به دلایلی داوطلبان ممکناست از ادامه تحصیل منصرف گردند می توانند با مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاهمبدا و با استفاده از کارنامه محرمانه برای نیمسال دوم درخواست انتقالی دهند که درالویت های بعدی مورد علاقه اشان از ترم دوم به بعد ثبت نام نمایند . اگر دانشگاهمقصد در صورت وجود ظرفیت برای نیمسال دوم با درخواست دانشجو موافقت کند دانشجو میتواند  بعد از این که دانشگاه مبدا و مقصدبا درخواست انتقالی اش موافقت کردند از ترم دوم به بعد در دانشگاه مقصد مشغول بهتحصیل شود . از در صورتی که دانشگاه مقصد با درخواست انتقالی دانشجو موافقت نکنددانشجو با خیال راحت می تواند برای کنکور سراسری 98 ثبت نام نماید . باید درخواست بررسیاشتباه در انتخاب رشته برای کنکور سراسری را در صورتی که داوطلب  در رشته ای در کنکور سراسری پذیرفته شده باشد وثبت نام نکرده باشد برای کنکور 98 مجاز به انتخاب رشته دوره روزانه نخواهد بود .

تفاوتکارنامه سبز و کارنامه محرمانه

برای دریافت کارنامه سبز کنکور 97 داوطلبانمی توانستند با مراجعه به سایت سنجش قسمت کارنامه نهایی کنکور سراسری که در هفتهاول مهر ماه  انتشارمی یافت اقدام بهدریافت کارنامه سبز کنکور 97 نمایند . با دریافت کارنامه سبز کنکور 97 می توان ازعلامت * فهمید که داوطلب در ستون نتیجه به فرض در علاقه 5 خود قبول شده است .وهمچنین با درج عدد 1 می توان فهمید انتخاب رشته شرایط خاص برای داوطلب مقدور گشتهاست .و نیز با درج عدد 2 می توان فهمید داوطلب حداقل در 1 کد رشته محل در زماناعلام نتیجه نهایی به یکی از دانشگاه ها برای مصاحبه معرفی گردیده است . با درج عدد3 می توان فهمید که شرکت کننده با توجه به داشتن نمرهدر رشته محل انتخابی در سهمیه دیگری پذیرفته شده است . با درج عدد4 می توان فهمید که وضعیت کلی شما از قبیل علمی و عمومی توسط سازمان آموزش و پرورش درحال بررسی می باشد . با درج عدد5 می توان فهمید که داوطلبدر دانشگاه تربیت معلم و فرهنگیان با داشتن شرایط و ضوابط آن قبول نشده است، و تا ۲۰ آبان فرصت دارد تا اعلام درخواستمجدد پرونده نماید. با درج 7 می توان فهمید که داوطلب در شرایط و مصاحبه تخصصی نمره لازم را کسب نکرده است . با درج 8 می توان فهمید که قبولی در رشته های چندگروهی تک ظرفیتیدانشگاه فرهنگیان ویژه داوطلبان آزاد یا تربیت معلم سابق است  که در آنرشته ها پذیرش از گروه آزمایشی که داوطلب آن دارای نمره کل بیشتری بوده است صورتگرفته یا اینکه داوطلب ضوابط انتخاب این رشته را نداشته است . با درج 8 می توانفهمید که وضعیت علمی و عمومی شما در یکی از دانشگاه های شاهد، دانشگاه بقیهالله(عج) ، دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی،غیرانتفاعی رفاه و علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری در دست بررسی است . فرض کنید در یک کد رشته محل پذیرفتهشده اید ولی پس از شروع تحصیل خود در دانشگاه متوجه می شوید این رشته را دوستنداریدیا علاقه دارید تغییر رشته دهید در این مواقع از طریق کارنامه سبز یا کنکورمحرمانه 97 می توانید اقدام نمائید . داوطلب باید به معاونت آموزشی دانشگاه برایدریافت کارنامه محرمانه مراجعه حضوری داشته باشند که دانشگاه برای داوطلب ارزیابی نمایدکه اگررتبه قبولی دانشگاه  مقصدرا براساسکارنامه محرمانه اورده باشد   بتواندسایرمراحل را برای گرفتن انتقالی با کارنامه سبز کنکور 97 انجام دهد .

کاربردکارنامه سبز بهتر است یا کارنامه محرمانه

در توضیح کاربرد کارنامه سبز بهتر استیا کارنامه محرمانه  باید بگوئیم داوطلبانیکه می خواهند بدانند آیا در الویت های پائین تری که در زمان انتخاب رشته کد رشتهرا وارد نموده اند  نیز قبول می شدند یاخیر بهتر است از کارنامه سبز استفاده کنند .داوطلبینی که به دلایل مختلف به نوعیانتخاب رشته ای را که انجام داده اند انتحاب رشته نامناسبی بوده است و به طور کلاز رشته ای که در دانشگاه قبول شده اند راضی نیستند بهتر      است از کارنامه محرمانه استفاده نمایند.

شرایط استفاده از کارنامه سبز

مشاورهانتقالی کارنامه سبز و کارنامه محرمانه درخت دانش

برای اطلاع ازچگونگی نحوه ی انتقالی با کارنامه سبز 97 داوطلب لازماست ابتدا ارزیابی نماید که در رشته ای که قبول شده است می خواهد ادامه تحصیل بدهدکه دیگر این کارنامه برای داوطلب  کاربردیندارد اما اگر در سایر کد رشته محل های انتخابی (که داوطلب در کارنامه سبز قبولشده است) بخواهد ادامه تحصیل بدهد باید انتقالی بگیرد .اگر داوطلب قصد انتقالی باکارنامه سبز رادارد باید بداند که سازمان سنجش هیچ مسئولیتی برای انتقالی بهانتخاب های پایین تر در قبال داوطلبان ندارد و دانشگاه های مبدأ و مقصد هستند کهاین رابطه تصمیم می گیرند و باید دانشگاه مبدأ و مقصد موافقت نمایند که در اینصورت است داوطلب می تواند از انتقالی با کارنامه سبز 97 برخوردار گردد .همچنین اگرداوطلب قصد انتقالی با کارنامه محرمانه را دارد باید واحد آموزش دانشگاه مراجعهکند که زمانیکه معاونت آموزشی دانشگاه بررسی کرد وموافقت نمود دانشجو بتواندانتقالی بگیرد .از ترم دوم  به بعد میتواند در دانشگاه مقصد شروع به تحصیل نماید .

مهلت استفاده از کارنامه سبز کنکور سراسری 97 می تواندبه عنوان یک فرصت طلایی باشد پس به نوعی نمی توان از آن چشم پوشید .

مشاوران مجرب درخت دانش می تواننداطلاعات بیشتر در رابطه با مشاوره انتقالی کارنامه سبز و کارنامه محرمانه درختدانش در اختیار شما عزیزان قرار دهند . کافیست با شماره گیری 9099072943 بدونگرفتن پیش شماره و از طریق تلفن ثابت تماس حاصل نمایید و با مشاوران مجرب ما درارتباط باشید.